Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

43 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ