Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

117 nước, 16 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua