Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

41 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua