Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

71 nước, 9 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua