Tamphamtk 1388 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

81 nước, 8 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua