Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

54 nước, 5 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua