Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

66 nước, 7 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ