Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

88 nước, 7 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ