tuyen1234 1578 -18
kittestdomx 1531 +18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

51 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết