Tony2017 1635 +13
kittestdomx 1567 -13

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

66 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết