Nico2000 2313 -29
Mattemco 1913 +29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

11 nước, 1 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết