Mattemco 1942 +29
Nico2000 2284 -29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

18 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết