Nico2000 2255 -29
Mattemco 1971 +29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

5 nước, 1 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết