Mattemco 2000 +29
Nico2000 2226 -29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

8 nước, 1 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết