Nico2000 2197 -29
Mattemco 2029 +29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

19 nước, 2 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết