Mattemco 2058 +29
Nico2000 2168 -29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

30 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết