Nico2000 2139 -29
Mattemco 2087 +29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

21 nước, 2 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết