Mattemco 2116 +29
Nico2000 2110 -29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

18 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết