Nico2000 2081 -29
Mattemco 2145 +29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

15 nước, 2 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết