Mattemco 2174 +29
Nico2000 2052 -29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

18 nước, 2 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết