Nico2000 2023 -29
Mattemco 2203 +29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

9 nước, 1 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết