Mattemco 2232 -2
Nico2000 1994 +2

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

36 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua