Nico2000 1996 -29
Mattemco 2230 +29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

9 nước, 1 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết