Mattemco 2259 +29
Nico2000 1967 -29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

34 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết