Nico2000 1938 -29
Mattemco 2288 +29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

15 nước, 2 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết