Mattemco 2317 +29
Nico2000 1909 -29

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2024

12 nước, 1 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết