Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

77 nước, 21 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ