0123498765 1656 +12
kittestdomx 1581 -12

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

170 nước, 20 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ