nkh654321 1337 +17
tuanpa3 1348 -17

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

54 nước, 13 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết