nkh654321 1339 -15
tuanpa3 1346 +15

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

49 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết