vanle123 1554 +17
kittestdomx 1569 -17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

22 nước, 2 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết