Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

71 nước, 24 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ