E50808638 1244 +20
nkh654321 1336 -20

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

40 nước, 9 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ