Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

15 nước, 2 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ