Kiểu: Cờ úp, 27/5/2024

11 nước, 1 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ