Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

36 nước, 6 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết