Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

108 nước, 23 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ