MsSu1234 1594 +13
Mosala09 1536 -13

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2024

44 nước, 4 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết