nkh654321 1361 +17

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

71 nước, 18 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết