buss21 1832 +8

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

33 nước, 5 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ