KyThuMss 1853 -17
buss21 1840 +17

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

61 nước, 10 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết