buss21 1857 +16
KyThuMss 1836 -16

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

52 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua