buss21 1873 -22
thanhquy125 1748 +22

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

91 nước, 12 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết