Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

56 nước, 5 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết