Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

94 nước, 17 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết