Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

62 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết