Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

81 nước, 9 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết