Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

104 nước, 7 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết