Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

51 nước, 3 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết