buss21 1861 +5
Sondepzai 1561 -5

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

128 nước, 14 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết